مسافت شهرها تا آستارا

مسافت و فاصله شهر ها تا آستارا

الف)

 • آبادان تا آستارا  ۱۳۵۰ کیلومتر
 • اراک تا آستارا ۷۵۰ کیلومتر
 • اردبیل تا آستارا ۷۰ کیلومتر (نزدیکترین فرودگاه تا آستارا) ✈️
 • ارومیه تا آستارا ۶۰۰ کیلومتر
 • اصفهان تا آستارا ۹۵۰ کیلومتر
 • اهواز تا آستارا ۱۲۲۰ کیلومتر
 • ایلام تا آستارا ۹۵۰ کیلومتر

ب)

 • بابل تا آستارا ۵۰۰ کیلومتر
 • بابلسر تا آستارا ۴۸۰ کیلومتر
 • بجنورد تا آستارا ۱۰۰۰ کیلومتر
 • بندر انزلی تا آستارا ۱۴۰ کیلومتر
 • بوشهر تا آستارا ۱۵۲۰ کیلومتر
 • بندر عباس تا آستارا ۱۸۴۰ کیلومتر
 • بیرجند تا آستارا ۱۷۳۰ کیلومتر

ت)

 • تبریز تا آستارا ۲۹۰ کیلومتر
 • تهران تا آستارا ۵۰۰ کیلومتر

چ)

 • چابهار تا آستارا ۲۴۷۰ کیلومتر
 • چالوس تا آستارا ۳۸۰ کیلومتر

خ)

 • خرم آباد تا آستارا ۸۵۰ کیلومتر
 • خرمشهر تا آستارا ۱۳۵۰ کیلومتر
 • خرم آباد تا آستارا ۸۵۰ کیلومتر

ر)

 • رامسر تا آستارا ۳۰۰ کیلومتر
 • رشت تا آستارا ۱۸۰ کیلومتر

ز)

 • زاهدان تا آستارا ۲۰۵۰ کیلومتر
 • زنجان تا آستارا ۴۵۰ کیلومتر

س)

 • ساری تا آستارا ۵۵۰ کیلومتر
 • سمنان تا آستارا ۷۵۰ کیلومتر
 • سنندج تا آستارا ۷۲۰ کیلومتر

ش)

 • شاهرود تا آستارا ۹۰۰ کیلومتر
 • شهرکرد تا آستارا ۱۰۵۰ کیلومتر
 • شیراز تا آستارا ۱۴۳۰ کیلومتر

ق)

 • قزوین تا آستارا ۳۷۰ کیلومتر
 • قم تا آستارا ۶۵۰ کیلومتر

ک)

 • کاشان تا آستارا ۷۵۰ کیلومتر
 • کرمان تا آستارا ۱۵۵۰ کیلومتر
 • کرمانشاه تا آستارا ۷۷۰ کیلومتر

گ)

 • گرگان تا آستارا ۶۷۵ کیلومتر

م)

 • مشهد تا آستارا ۱۲۵۰ کیلومتر

ه)

 • همدان تا آستارا ۵۸۰ کیلومتر

ی)

 • یاسوج تا آستارا ۱۲۴۰ کیلومتر
 • یزد تا آستارا ۱۱۵۰ کیلومتر