تعرفه ها

قیمت اقامت در هتل ایساتیس آستارا

پیش از واریز وجه با پذیرش هتل جهت هماهنگی تماس حاصل فرمائید.

نام بانک
شماره کارت به نام "احمد محمودیار"
پارسیان 6221-0612-0742-5010
مـلـــی 6037-9973-4625-6085

 

پس از واریز وجه واریزی خود را با شماره پیگیری به اطلاع پذیرش هتل برسانید.